บทวิทยุโทรทัศน์ประกอบด้วยส่วนจำเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของภาพและส่วนของเสียง การให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านภาพและทางด้านเสียง จะทำให้รายการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งในการจัดวางรูปแบบของบทวิทยุโทรทัศน์จะจัดแบ่งหน้ากระดาษไว้ 2 ส่วน โดยจะเขียนเรื่องของภาพไว้ทางด้านซ้าย และเรื่องเกี่ยวกับเสียงไว้ทางด้านขวา นักเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ควรทราบข้อกำหนดในการวางรูปแบบโทรทัศน์ และประเภทของบทวิทยุโทรทัศน์ เพื่อจะทำให้งายและสะดวกต่อการทำงานของฝ่ายผลิตรายการ

       การวางรูปแบบบทวิทยุโทรทัศน์ 

           ส่วนภาพ   การวางรูปแบบบทวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไปนั้น นิยมเขียนโดยส่วนของภาพจะอยู่ครึ่งหน้ากระดาษทางซ้าย และส่วนของเสียงจะอยู่ทางขวาของคอลัมน์ภาพ เพื่อผู้เขียนต้องการเขียนข้อแนะนำเครื่องหมายของช็อต (shot) ที่สำคัญคือ ตัวหนังสือ ภาพ และสิ่งที่จำเป็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์ให้เขียนสิ่งเหล่านี้ไว้ใน ส่วนภาพทั้งนี้ ผู้เขียนต้องเข้าใจศัพท์ทางด้านโทรทัศน์พอสมควร และพยายามใช้คำศัพท์ด้านภาพและด้านเทคนิคที่ตนเข้าใจเป็นอย่างดี หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่ผู้เขียนเองยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำนั้นๆ

            ส่วนเสียง ผู้เขียนจะใส่คำบรรยาย เพลง เสียงประกอบใน ส่วนเสียงเช่นเดียวกับการอธิบายสิ่งต่างๆ ให้กับตัวแสดง ผู้แสดงแบบ ผู้บรรยาย เช่น อธิบายการเคลื่อนไหว หรืออารมณ์ เป็นต้น จะไม่ใช้ส่วนภาพสำหรับอธิบายสิ่งต่างๆ ให้กับตัวแสดงไม่ว่าจะอยู่หลังกล้องหรือหน้ากล้อง

             คำอธิบายและรายการซึ่งควรเขียนไว้ก่อนบท ได้แก่คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะผู้แสดง (character) ฉาก (setting) และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบฉาก ตลอดจนงานด้านกราฟิกภาพที่ใช้ประกอบ เอาไว้หน้าเดียวหรือหลายหน้าก็ได้ จะไม่มีการเขียนสิ่งเหล่านี้ไว้ในบท เพราะอาจทำให้เกิดการสับสนและเป็นสาเหตุของความผิดพลาด ขณะที่อ่านบทอย่างรวดเร็วระหว่างการผลิต

edit @ 3 Jul 2010 18:39:27 by เกร็ดความรู้การเขียนบทรายการโทรทัศน์

Comment

Comment:

Tweet