อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2541) ได้จัดขั้นตอนการเขียนบทโทรทัศน์อย่างง่าย ๆ ไว้ 3 ขั้นตอน คือ

            1.กำหนดวัตถุประสงค์
             การเขียนทุกชนิดสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงก่อนลงมือเขียนคือวัตถุประสงค์ของการเขียน เขียนไปเพื่ออะไร เขียนเพื่อใคร การเขียนบทโทรทัศน์ก็เช่นกัน ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้แน่นอนว่าเราต้องการให้รายการของเราให้อะไรกับผู้ชม เช่น ให้ความรู้ ให้ความบันเทิง หรือให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไปในรูปสาระบันเทิง สร้างค่านิยมที่ดี ปลูกฝังความสำนึกที่ดีงาม ให้เห็นคุณค่าของบางสิ่งบางอย่าง ให้เปลี่ยนทัศนคติ เป็นต้น

             2.กลุ่มเป้าหมาย เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์เพื่ออะไรได้แล้ว ต่อมาก็ดูว่าเราจะเขียนไปเพื่อใคร การเขียนบทโทรทัศน์เพื่อใคร ก็คือดูกลุ่มเป้าหมาย (Targert Adudience) ของผู้ชมรายการของเรา ว่าเราต้องการผู้ชมอยู่ในเพศใด อยู่ในช่วง อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจแบบใด

              3.กำหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ

              4.หากทราบวัตถุประสงค์แล้ว ต้องรู้ระยะเวลาของรายการด้วย เพื่อจะได้กำหนดรูปแบบของรายการให้เหมาะสมกับระยะเวลาของรายการ
               รูปแบบของรายการสามารถจัดแบ่งออกได้หลายแบบ ในที่นี้จะของแบ่งตามวิธีการนำเสนอรายการ (Presentation) แบ่งได้ดังนี้
                 1. รายการข่าว (News Programs)
                 2. รายการสัมภาษณ์ (Interview Programs)
                 3. รายการสนทนา (Discussion Programs)
                 4. รายการตอบปัญหา (Quizzes) แข่งขัน (Contest) อภิปราย (Panels) เกม (Games)
                 5. รายการสารคดี (Documentary Programs)
                 6. รายการปกิณกะและรายการดนตรี (Variety and Musical Programs)
                 7. ละคร (Dramatic Programs)

              5.กำหนดหัวข้อเรื่อง

              6.ขอบข่ายเนื้อหา ค้นคว้า

              7.ลงมือเขียน เมื่อทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วจะทำให้เรากำหนดหัวข้อเรื่องได้ง่ายขึ้น จากนั้นจึงเริ่มค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดมาแล้วจึงลงมือเขียน โดยคำนึงถึงข้อควรคำนึงในการเขียนสำหรับโทรทัศน์ 13 ข้อ ที่กล่าวมาข้างต้นด้วยเมื่อเขียนแล้วควรตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้บทโทรทัศน์ที่ดีที่สุด

edit @ 3 Jul 2010 18:43:47 by เกร็ดความรู้การเขียนบทรายการโทรทัศน์

Comment

Comment:

Tweet