นักเขียนบทวิทยุสามารถหาข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาความคิดในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ได้หลายทางด้วยกัน อาทิ จากหนังสือ นิตยสาร การวิจัย การบอกเล่า การเดินทาง การท่องเที่ยว จากประสบการณ์ของตนเอง และอื่น ๆ ในที่นี้จะแบ่งออกเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ ๆ 5 แหล่ง ดังนี้
      1.  หนังสือพิมพ์  นักเขียนบทสามารถนำเนื้อหาของข่าวสารต่างๆ มาพัฒนาเป็นโครงสร้างของบทได้อย่างดี แม้กระทั่งข่าวซุบซิบ ข่าวสังคมในหนังสือพิมพ์ ก็สามารถนำมาพัฒนาบุคลิกของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องของท่านได้
      2.  นิตยสาร  เรื่องราวต่างๆ ในนิตยสารแต่ละประเภทเป็นข้อมูลที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเขียนบทในด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนการสืบเสาะไปสู่แหล่งข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างดี ปัจจุบันนิตยสารมีหลายประเภท และแยกแยะเน้นผู้อ่านที่สนใจเฉพาะเรื่องนั้นๆ ยิ่งทำให้นักเขียนบทแสวงหาข้อมูลที่เจาะจงได้ง่ายขึ้น
      3.  รายงานการวิจัย  ในการเขียนบทบางครั้งผลงานวิจัยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการประกอบการเขียนบท สถานีวิทยุโทรทัศน์บางแห่งหรือบริษัทผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ จะมีแผนกวิจัยไว้โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่วิจัยหาข้อมูลมาประกอบการเขียนบท
      4.  ห้องสมุด  นักเขียนบทบางท่านทำงานอยู่ในสถานีที่ไม่มีแผนกวิจัย จึงต้องหาข้อมูลจากห้องสมุดที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีอีกแห่งหนึ่งของนักเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
      5.  หน่วยงานราชการ  เมื่อได้รับมอบหมายให้เขียนบทให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ นักเขียนบทจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น เขียนเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ ก็แสวงหาข้อมูลจากกรมป่าไม้ เป็นต้น
      นอกจากข้อมูลจากแหล่งใหญ่ ๆ ทั้ง 5 แหล่งแล้ว นักเขียนบทสามารถหาข้อมูลได้ด้วยตนเองจากการพูดคุยกับเพื่อนฝูงอาชีพต่าง ๆ จากการไปอยู่ในสถานที่นั้น ๆไปได้พบได้เห็นได้ยินมาด้วยตนเอง นักเขียนบทสามารถบันทึกไว้ในคลังสมองของตนเองแล้วหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการเหนือสิ่งอื่นใด นักเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ควรทราบข้อกำหนด ข้อจำกัด และข้อห้ามต่าง ๆ ของวิทยุโทรทัศน์ด้วย อีกทั้งทราบถึงรายละเอียดของกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

edit @ 18 Jul 2010 07:27:02 by เกร็ดความรู้การเขียนบทรายการโทรทัศน์

Comment

Comment:

Tweet